ActionClean™ - User Guide

KOMPONENTY

 1. TELESKOPICKÁ TYČ
 2. ČISTIACA HLAVA
 3. ČISTIACA HANDRIČKA Z MYRKOVÉHO VLÁKNA
NÁVOD NA POUŽITIE

 1. Zostavte všetky časti teleskopickej tyče a pripevnite priloženú čistiacu handričku.
 2. Pohybujte spodnou časťou teleskopickej tyče pevne nahor a nadol, kým nebude čistiaca handrička pripravená na použitie.
 3. Začnite čistiť a niekoľkokrát zopakujte postup v kroku 2, aby ste z handričky odstránili všetky nečistoty.
 4. Po skončení utrite handričku, vyžmýkajte ju a osušte.
BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA

 • Pred použitím si prečítajte návod na použitie a uschovajte si ho pre prípadné opätovné prečítanie.
 • Nepoužívajte žiadne súčasti, ktoré nie sú dodané s výrobkom.
 • Ak zistíte, že je výrobok poškodený, nepoužívajte ho.
 • Výrobok uchovávajte mimo dosahu detí. Deti by mali výrobok používať len pod dohľadom dospelou osobou.
ČISTENIE A ÚDRŽBA PRODUKTU

 • Čistite vlhkou handričkou a neagresívnym čistiacim prostriedkom bez alkoholu.
 • Po vyčistení nechajte komponenty dôkladne vyschnúť.
SPRÁVNE NAKLADANIE S ODPADOM

Symbol preškrtnutého koša na výrobku, alebo jeho obale znamená, že takýto výrobok by sa nemal považovať za odpad z domácnosti podľa právnych predpisov EÚ. Zabezpečením správnej likvidácie výrobku predídete možným negatívnym dôsledkom pre životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by inak vznikli v dôsledku nesprávneho zaobchádzania s týmto výrobkom. Recyklácia materiálov pomáha chrániť prírodu a prírodné zdroje. Podrobnejšie informácie o tom, ako recyklovať tento výrobok, získate na príslušných úradoch, v stredisku pre likvidáciu domového odpadu alebo v obchode, kde ste výrobok kúpili. Vyhlásenie výrobcu, že výrobok spĺňa požiadavky príslušných smerníc EÚ.